Curriculum Vitae


suomeksi | på svenska

Full Name: Ernst Gustav Henningsson von Hertzen

Birthplace: Helsinki

Date of Birth: 10th of June 1930

Citizenship: Finnish

Wife’s (Maiden) Name: Ulla-Maija Wuoristo

Names of Children: Thomas (b. 1952), Nonneli (b. 1955), Päivi (b. 1957), Mikael (b. 1962)

Student Examination: Svenska samskolan 1947

Degrees: MSc. Chemical Engineering 1952, Helsinki Technical University

Additional Studies: Freie Universitet, Berlin 1954

Military Service: 1953, First lieutenant

Past Employment: Cultor Ltd (former Finnish Sugar Co Ltd)
-1954-80 Various positions in production, technical planning, product development and administration
-1980-90 President and Chairman of the Board
-1990-91 Chairman of the Board
During the 1980:es Cultor grew from a narrow base in the sugar industry to become the leading Finnish food and feed company with a dominating global market share in special nutritive sweeteners (xylitol and fructose) as well as strong positions in fish feeds and some specialty chemicals. Later on Cultor entered biotechnology and established a joint venture with Eastman Chemicals, vying for world leadership in industrial enzymes.

In 1999 Cultor was acquired by Danisco, a Danish multinational company. Danisco, in turn, was taken over by the American giant DuPont in 2011.

Significant Board Chairmanship: Hartwall Ltd 1982-2004
During the 1990:es Hartwall was the leading partner in BBH (Baltic Beverage Holding), established in 1991 as a joint venture with Pripps to pursue brewing business opportunities in the countries of the former Soviet Union. BBH became immensely successful and achieved a leading position in the brewing industry in that area. Through acquisitions, Orkla and Carlsberg successively became BBH-partners until Hartwall was merged with Scottish & Newcastle in 2002. In 2007 BBH was purchsed outright by Carlsberg. A Harvard Business School case was published in 2010, based on the BBH success story.

Other Memberships on Boards and Supervisory Boards: Chairman in Baltic Beverage Holdings (BBH), Baltica (Russia), Instrumentarium (Finland), Medix (Finland), Lithells (Sweden), Uusi Suomi (Finland), SIAR Planning (Finland). Member in Union Bank of Finland, Procordia (Sweden), Xyrofin (Switzerland), Nissin Fructose (Japan) etc.

Significant Positions of Trust: Chairman of the Federation of Food Industry 1983-87; Vice-Chairman of the Confederation of Finnish Industry 1983-87; Vice-Chairman of CEFS (The Confederation of European Sugar Producers) 1984-89.

Other positions of trust: Chairman of the Supervisory board, HYKS-instituutti (the Research Institute of the Helsinki University Hospital); Chairman of The Foundation for Heart Research; Chairman of Elämä On Parasta Huumetta (prevention of drug addiction).

Publications: Organiserat entrepenörskap SIAR Stockholm 1975; English translation Cynics and Progress Motors 1991; The Spirit of the Game, Fritzes Stockholm 1993; Ekologinen Humanismi ja Pelin Henki in “Ekologinen Humanismi”, Otava 1996; Globalisaation Arvomaailma in “Optiovoitto koko kansalle”, Gummerus 1998; Att Spela Plussummespel in “Strategier för att tjäna pengar” 2000, Ekerlids förlag and in “Etiikka & Talous”, Werner Söderström 2003; The Cultor Story in “Our Path Abroad”, Taloustieto 2003 (retells The Hartwall/BBH case too); Moraali Menestyksen Minimitekijänä in “Hyve ja Markkinatalous”, EVA raportti 15.9.2003; Globaali Läsnäolo in “Nyt”, Gummerus 2004; Demokratins utmaning, Nordprint 2007; Finnish translation Demokratian haaste, Gummerus 2007; English translation The Challenge of Democracy 2008; Management and Morality – An Overview, EVA Analysis No. 5, 2008.

Other Activities: Extensive lecturing on corporate strategy, leadership, board work, innovation and other subjects; Helsinki Science Park, executive delegate of the board during the build-up phase; Member of the State Committee for Legislation on Competition.

Honors: Counsellor of Mining (the Finnish equivalent of Knighthood); Doctor honoris causa, Helsinki University; Innovation rewards by The Association of Finnish Chemical Societies and SITRA.

Significant Memberships: Kungliga Ingejörsvetenskapsakedemien IVA (The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences); American Association for the Advancement of Science (AAAS); Svenska Tekniska Vetenskapsakademin i Finland; Teknillisten Tieteiden Akatemia (Finnish Academy of Technology).

Other Major Interests: The grandchildren (12 of them), literature, the Finnish archipelago, volleyball.

Languages Spoken: Swedish, Finnish, English, German

________________________________

Curriculum Vitae - suomeksi


Nimi: Ernst Gustav Henningsson von Hertzen

Syntymäaika: 10.06.1930

Syntymäpaikka: Helsinki

Kansalaisuus: Suomalainen

Vaimon (tyttö)nimi: Ulla-Maija Wuoristo

Lasten nimet: Thomas (s. 1952), Nonneli (s. 1955), Päivi (s. 1957), Mikael (s. 1962)

Ylioppilastutkinto: Svenska samskolan 1947

Koulutus: DI Kemian teknologia 1952, Teknillinen korkeakoulu

Muita opintoja: Freie Universitet, Berlin 1954

Sotilaspalvelu: 1953, Yliluutnantti

Pääasiallinen työ: Oy Cultor Ab (aikaisemmin Suomen Sokeri) 1954–1991
-1954-80 Eri tehtäviä koskien tuotantoa, teknistä suunnittelua, tuotekehitystä ja hallintoa
-1980-90 Toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja
-1990-91 Hallituksen puheenjohtaja
1980-luvulla Cultor kasvoi kapealta sokeriteollisuuspohjalta Suomen johtavaksi elintarvike ja rehualan yritykseksi. Samalla Cultor rakensi kehittämilleen terveysystävällisille makeuttajille (fruktoosi ja ksylitoli) hallitsevan globaalisen markkina-aseman. Tämän ohella luotiin merkittävä kansainvälinen asema koskien kalarehuja ja eräitä erikoiskemikaaleja. Myöhemmässä vaiheessa Cultor kilpaili teollisten entsyymien maailmanjohtajuudesta yhdessä kumppaninsa Eastman Kodakin kanssa. Vuonna 1999 monikansallinen tanskalainen yritys Danisco tuli Cultorin omistajaksi.

Keskeinen hallitustehtävä: Puheenjohtaja Oyj Hartwall Abp 1982-2004.
1990-luvulla Hartwall oli johtava kumppani BBH:ssa (Baltic Beverage Holding). BBH perustettiin vuonna 1991 yhdessä Prippsin kanssa, tehtävänään uusien liiketoiminta-mahdollisuuksien hyödyntäminen entisen Neuvostoliiton alueella. BBH:n menestys oli erinomainen ja yritys on vallannut ylivoimaisen johtoaseman omalla markkina-alueellaan. Yritysostojen kautta Orklasta ja myöhemmin Carlsbergista tuli Hartwallin kumppani BBH:ssa. Vuonna 2002 Hartwall sulautui Scottish & Newcastlen kanssa. (Katso esim. Harvard Business School Case N9-710-430; N9-710-471)

Muita hallitus- ja hallintoneuvostotehtäviä: Puheenjohtajana BBH, Baltica (Venäjä), Instrumentarium, Medix, Lithells (Ruotsi), SIAR Planning Finland, Uusi Suomi. Jäsenenä Pohjoismaiden Yhdyspankki, Procordia (Ruotsi), Xyrofin (Sveitsi), Nissin Fructose (Japani) y.m.

Tärkeimmät Luottamustehtävät: Puheenjohtaja, Suomen Elintarviketeollisuusliitto 1983-87; Varapuheenjohtaja, Teollisuuden Keskusliitto 1983-87; Varapuheenjohtaja, CEFS (Euroopan sokerintuottajien konfederaatio) 1984-89.

Muita luottamustehtäviä: Hallintoneuvoston puheenjohtaja, HYKS-instituutti; Hallituksen puheenjohtaja, Sydäntutkimussäätiö; Sijoitusneuvoston puheenjohtaja, Suomen Teollisuussijoitus Oy; Hallituksen puheenjohtaja, Elämä on parasta huumetta.

Julkaisuja: Organiserat entrepenörskap SIAR Stockholm 1975; Englanniksi käännettynä Cynics and Progress Motors 1991; The Spirit of the Game, Fritzes Stockholm 1993; Ekologinen Humanismi ja Pelin Henki teoksessa “Ekologinen Humanismi”, Otava 1996; Globalisaation Arvomaailma teoksessa “Optiovoitto koko kansalle”, Gummerus 1998; Att Spela Plussummespel teoksissa “Strategier för att tjäna pengar” 2000, Ekerlids förlag ja “Etiikka & Talous”, Werner Söderström 2003; The Cultor Story teoksessa “Our Path Abroad”, Taloustieto 2003 (kirja sisältää myös kirjoituksen tapauksesta Hartwall/BBH); Moraali Menestyksen Minimitekijänä teoksessa “Hyve ja Markkinatalous”, EVA raportti 15.9.2003; Globaali Läsnäolo teoksessa “Nyt”, Gummerus 2004; Demokratins utmaning, Nordprint 2007; suomeksi käännettynä Demokratian haaste, Gummerus 2007; englanninkielinen käännös The Challenge of Democracy 2008.

Muuta toimintaa: Lukuisia luentoja ja esitelmiä muun muassa yritysstrategiasta, johtajuudesta, hallitustyöskentelystä ja innovoinnista; Helsingin tiedepuisto, hallituksen valtuutettu kehittelyvaiheen aikana; Jäsenenä kilpailulainsäädäntöä valmistelevassa komiteassa.

Kunnianosoitukset: Vuorineuvos; Doctor honoris causa, Helsingin Yliopisto; Suomen Kemian Seuran ja SITRAN:n innovaatiopalkinnot; Suomen Leijonan Ritarikunnan I luokan komentajamerkki.

Tärkeitä jäsenyyksiä: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakedemien (IVA); American Association for the Advancement of Science (AAAS); Svenska Tekniska Vetenskaps-akademin i Finland; Teknillisten Tieteiden Akatemia.

Muita harrastuksia: Kaksitoista lastenlasta, kirjallisuus, Turun saaristo, lentopallo

Kielitaito: Ruotsi, Suomi, Englanti, Saksa

________________________________
 

Curriculum Vitae - på svenska


Namn: Ernst Gustav Henningsson von Hertzen

Födelseort: Helsingfors

Född: 10.06.1930

Medborgarskap: Finskt

Hustruns (flick)namn: Ulla-Maija Wuoristo

Barnens namn: Thomas (f. 1952), Nonneli (f. 1955), Päivi (f. 1957), Mikael (f. 1962)

Studentexamen: Svenska samskolan 1947

Utbildning: DI Kemisk teknologi 1952, Tekniska Högskolan

Andra studier: Freie Universitet, Berlin 1954

Militärtjänst: 1953, Premiärlöjtnant

Anställning: Oy Cultor Ab (tidigare Finska Socker) 1954–1991
-1954-80 Olika uppgifter inom produktion, teknisk planering, produktutveckling och administration
-1980-90 Verkställande direktör och styrelseordförande
-1990-91 Styrelseordförand
På 1980-talet växte Cultor från en snäv bas i sockerindustrin till det ledande företaget inom livsmedels- och foderindustrin I Finland. Samtidigt byggde Cultor upp en globalt dominerande marknadsposition i hälsovänliga sötningsmedel (xylitol och fruktos) såväl som starka internationella positioner inom fiskfoder och ett antal specialkemikalier. I ett senare skede tävlade bolaget, med Eastman Chemicals som partner, om ledarskapet på världsmarknaden för industriella enzymer. År 1999 förvärvades Cultor av Danisco, ett danskt multinationellt företag.

Signifikant styrelseuppdrag: Ordförande för Oyj Hartwall Abp 1982-2004.
På 1990-talet var Hartwall den ledande partnern i BBH (Baltic Beverage Holding), ett samföretag med Pripps, som grundades år 1991 för att utnyttja nya affärsmöjligheter inom bryggeriindustrin i det forna Sovjetunionen. BBH blev utomordentligt framgångs-rikt och har etablerat en överlägset ledande marknadsposition i regionen. Genom företagsköp inträdde först Orkla och sedan Carlsberg som Hartwalls partner i BBH. År 2002 fusionerades Hartwall med Scottish & Newcastle. (Se t.ex. Harvard Business School Case N9-710-430; N9-710-471)

Andra poster i styrelser och förvaltningsråd: Ordförande i BBH, Baltica (Ryssland), Instrumentarium (Finland), Medix (Finland), Uusi Suomi (Finland), Lithells (Sverige), SIAR Planning Finland. Medlem i Nordiska Föreningsbanken (Finland), Procordia (Sverige), Xyrofin (Schweitz), Nissin Fructose (Japan) m.fl.

Vägande förtroendeposter: Ordförande för Finlands livsmedelsindustriförbund 1983-87; Viceordförande för Industrins Centralförbund 1983-87; Viceordförande för CEFS (Konfederationen för europeiska sockerproducenter) 1984-89.

Andra förtroendeuppdrag: Ordförande för förvaltningsrådet, HYKS-institutet (Forskningsinstitutet vid Helsingfors universitetssjukhus.); Styrelseordförande för Stiftelsen för hjärtforskning; Ordförande för investeringsrådet i Suomen Teollisuussijoitus Oy; Styrelseordförande för Elämä On Parasta Huumetta (förebyggande insatser inom narkomanvården).

Publikationer: Organiserat entrepenörskap SIAR Stockholm 1975; I engelsk översättning Cynics and Progress Motors 1991; The Spirit of the Game, Fritzes Stockholm 1993; Ekologinen Humanismi ja Pelin Henki i “Ekologinen Humanismi”, Otava 1996; Globalisaation Arvomaailma i “Optiovoitto koko kansalle”, Gummerus 1998; Att Spela Plussummespel i “Strategier för att tjäna pengar” 2000, Ekerlids förlag och i “Etiikka & Talous”, Werner Söderström 2003; The Cultor Story i “Our Path Abroad”, Taloustieto 2003 (i boken ingår också en uppsats om fallet Hartwall/BBH); Moraali Menestyksen Minimitekijänä i “Hyve ja Markkinatalous”, EVA raportti 15.9.2003; Globaali Läsnäolo i “Nyt”, Gummerus 2004; Demokratins utmaning, Nordprint 2007; Finsk översättning Demokratian haaste, Gummerus 2007; Engelsk översättning The Challenge of Democracy 2008.

Andra tidigare aktiviteter: Ett stort antal föreläsningar och föredrag kring företags-strategi, ledarskap, styrelsearbete, innovation och andra ämnen; Helsingfors vetenskaps-park, styrelsens delegat under uppbyggnadsfasen; Medlem av kommittén för beredning av konkurrenslagstiftningen.

Hedersbetygelser: Bergsråd; Doctor honoris causa, Helsingfors Universitet; Innovations-pris tilldelade av Kemiska Sällskapet i Finland och SITRA; Kommendörstecknet av I klass av Finlands Lejons Orden.

Signifikanta medlemskap: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakedemien (IVA); American Association for the Advancement of Science (AAAS); Svenska Tekniska Vetenskaps-akademin i Finland; Teknillisten Tieteiden Akatemia.

Andra intressen: Tolv barnbarn, litteratur, den åboländska skärgården, volleyboll.

Språkkunskaper: Svenska, Finska, Engelska, Tyska